Vitajte na stránkach SRK - Strana Rómskej Koalície

Strana rómskej koalície (v ďalšom texte len SRK) je právnická osoba. Pôsobí v rámci pluralitného politického systému v Slovenskej republike a Európskej únie. O plnenie programových cieľov sa usiluje demokratickou cestou v rámci právneho štátu. Vychádza zo zásady, že rozpory a rozdielnosti záujmov, ktoré sú sprievodným javom straníckeho, ale aj celospoločenského vývoja, je potrebné riešiť a prekonávať porozumením, politickým a sociálnym dohovorom.

Naše programové tézy

SRK svoje ciele konkretizuje v programových dokumentoch, pričom presadzuje princípy slobody, demokracie, rovnosti, sociálnej spravodlivosti, solidarity a zodpovednosti prostredníctvom parlamentnej a priamej demokracie v záujme prehlbovania demokratického občianskeho spolužitia občanov Slovenskej republiky (SR) bez ohľadu na ich náboženskú, rasovú, či inú príslušnosť.